Vyhledávání

Kontakt

Ing.Miroslav Kondé

obchodní zastoupení a prodejní sklad pro Moravu
Branecká 570
Ostrava-Krásné Pole, 725 26

Otevírací doba: dle dohody

Telefony:
596 942 492
GPS: 49°50'29.520"N, 18°7'42.897"E

Zobrazit na mapě

Počet položek

194
položek
189
skladem

Datum poslední aktualizace

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Předmět smlouvy
 3. Objednání zboží
 4. Místo plnění
 5. Cena a placení
 6. Dodací lhůta
 7. Dopravní podmínky, poštovné
 8. Záruka, servis, odstoupení od smlouvy
 9. Reklamační řád
 10. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Pro nákup v internetovém obchodě http://www.centralni-vysavace-eshop.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky, které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, který je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.centralni-vysavace-electrolux.cz , společnost Ing. Miroslav Kondé, se sídlem Ostrava-Krásné Pole, Branecká 570, PSČ 725 26, IČ: , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22303 a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Zpracování osobních údajů a jejich využití  

Přístup na stránky www.centralni-vysavace-ostrava.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatelů (uživatelem se rozumí každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www. centralni-vysavace-ostrava.cz). V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese miroslav.konde@seznam.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce z e-shopu (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na webových stránkách www.centralni-vysavace-ostrava.cz , katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:  

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené návody k obsluze, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Objednání zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí objednávky. Předtím, než kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, tlačítkem „odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je oprávněn, v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě, vyhradit si vznik smlouvy písemným nebo telefonickým potvrzením.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případe zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné tiskové chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné tiskové chyby bude kupující informovaný telefonicky anebo emailem (který kupující uvedl při vyplňování elektronického objednávkového formuláře).

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. 

4. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu - SMART-VAC s.r.o., Na Hroudě 3317/22 100 00 Praha 10, tel.: 261 711 079, 241 406 954 předložit kopii elektronické objednávky.  Prodávající rezervuje pro kupujícího zboží po dobu 5 pracovních dnů od odeslání objednávky kupujícím. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě smluvní strany jí nadále nejsou vázány.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách www.centralni-vysavace-electrolux.cz . jsou platné v okamžiku objednání a jsou uváděny jako konečné. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.  Náklady na dopravu (informace o cenových podmínkách dopravy je uvedena níže), jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Kupující může zboží zásadně převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem.

Zboží kupujícím v České republice je zasíláno Českou poštou, a to jako Balík nebo Obchodní balík a expresní přepravní službou PPL. Doprava zdarma viz nákup nad 2 500,00 Kč (bez DPH) je určena pouze spotřebitelům

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající zboží vyexpedovat nebo předat dopravci do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 
Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, doporučuje prodávající kupujícímu, aby si vyžádal od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiné srovnatelné zboží. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. 

7. Dopravní podmínky, poštovné

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Osobní odběr na pobočce v Praze (SMART-VAC s.r.o.)

0.00 Kč

ČP – Obchodní balík, pouze pro zákazníky z ČR

120.00 Kč *

* Pro zásilky nad 2 500.00 Kč (bez DPH) je doprava pro spotřebitele zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou

   65.00 Kč  

Bankovním převodem

0.00 Kč

V hotovosti při osobním vyzvednutí                                  

0.00 Kč

Kupující, nikoli spotřebitel, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejde tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci.

8. Záruka, servis, odstoupení od smlouvy

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu, na webových stránkách www. centralni-vysavace-electrolux.cz  či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného zboží jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době, začíná běžet nová záruka.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

Místa, kde lze uplatnit reklamaci: osobně na adrese SMART-VAC s.r.o. Praha 10, Na Hroudě 3317/22, PSČ100 00 nebo na telefonu tel.č.: 261 711 079, 241 406 954, kde kupujícímu operátor poradí jak postupovat.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu info@electrolux-vac.cz nebo na adresu SMART-VAC s.r.o. Praha 10, Na Hroudě 3317/22, PSČ100 00 nebo faxem na číslo: 261 71 13 92 s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení fyzickým dodáním na adresu SMART-VAC s.r.o. Praha 10, Na Hroudě 3317/22, PSČ100 00 (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). Bližší informace na tel. č.: 261 711 079, 241 406 954. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (dopravné, balné, apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku v platném znění od smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, (netýká se služby doprava spojené s koupí zboží, odstupuje-li kupující od kupní smlouvy o koupi zboží ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží),
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívající ve hře nebo loterii. 

9. Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená.

1. Rozpor s kupní smlouvou  

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva.

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,
- jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u kterékoliv z autorizovaných servisních opraven příslušného výrobku, jejichž seznam je uveden v "Záručním listu", nebo v prodejně prodávajícího na adrese Praha 10, Na Hroudě 3317, PSČ 100 00 po celou otevírací dobu. Pracovník prodávajícího rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

Reklamace se nevztahují na případy:

- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího
- prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje
- nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu"
- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
- vady způsobené vlivem živelných katastrof

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

- že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně anebo u servisního technika v záručním servisu
- že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem kupující prokáže okamžik prodeje, v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat zejména záručním listem, kde je vyznačena)
- kupující prokáže, že koupil výrobek od prodávajícího (za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti SMART-VAC s.r.o. nebo jiným věrohodným způsobem nákup reklamovaného zboží u společnosti SMART-VAC s.r.o., prokáže).

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu - fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, disket, CD, jiného případného příslušenství a podobně.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Termíny pro vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze prodávající či autorizovaný servis. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www. centralni-vysavace-electrolux.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tvorba webových stránek – AiVision, s.r.o. | Eshop řešení AiShop
0